RODO

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bakard Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Grota-Roweckiego 48/65, 43-100 Tychy, e-mail: krzysztof@bakard.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, bądź wykonywania już zawartej z Panem/Panią umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może lub mogą być:
a) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
b) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub podjęcia na Panią/Pana wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
c) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
d) uzasadnione wymogi osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – tj. konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia,
e) uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
a) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo,
b) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.